สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document

นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

Untitled Document ประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการสำนักงานอธิการบดีข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved