สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอออกประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

นางปิยมาศ ศิริศุภนันท์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-03-31_006.pdf

link :

ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2564
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่