สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานกรอกข้อมูล


  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ขอความร่วมมือให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน กรอกข้อมูลในไฟล์จากลิ้งค์เว็บไซต์ที่ปรากฏ

ดาวน์โหลดไฟล์ :

link :

ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่