สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญวมแสดงความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดการให้คะแนนข้อไหนเห็นด้วยมากที่สุด กด 5 หรือ เสนอ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ดาวน์โหลดไฟล์ :

link : http://shorturl.skru.ac.th/yourls/y8

ประกาศวันที่ 06 กรกฎาคม 2564
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่