สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายให้บุคคลเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีฯ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายให้บุคคลเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้

ดาวน์โหลดไฟล์ : 2024-01-04_124.pdf

link :

อ่านแล้ว 69 ครั้ง
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2567
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่