สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
22 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน
นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2563 - 22 พ.ย. 2566
นายฉลอง อาคาสุวรรณ
27 กุมภาพันธ์ 52 - 30 กันยายน 2563
รองศาสตราจารย์วรรณี ธรรมโชติ
7 ก.ย. 48 - 30 ก.ย. 51
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ กานตพิชาน
9 มิ.ย. 46 - 31 มี.ค. 47
นางศันทนีย์ สังข์เกษม
9 มิ.ย. 46 - 31 มี.ค. 47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ช่างสาน
9 มิ.ย. 42 - 8 มิ.ย. 46
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ คุปตภากร
9 มิ.ย. 38 - 8 มิ.ย. 2542
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่