สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

ภารกิจหน้าที่ :

กองกลาง มีภาระหน้าที่ดังนี้
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและพิธีการของมหาวิทยาลัย
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีกลางของมหาวิทยาลัย
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม ยานพาหนะกลางของมหาวิทยาลัย
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ(สงขลาพาเลช) ศูนย์กีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัย
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานนิติการของมหาวิทยาลัย
 10. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
 11. เป็นหน่วยงานบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
กองนโยบายและแผน มีภาระหน้าที่ดังนี้
 1. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ/สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของประเทศ
 2. จัดทำระบบข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา บุคลากร อาคารสถานที่ และงบประมาณ
 3. ดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว จัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณประจำปี และแผนต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
 5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและพลังงาน ดำเนินการออกแบบก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสถานที่
 6. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวทางหลักเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาระบบการงบประมาณแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 7. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน แผนบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี
กองพัฒนานักศึกษา มีภาระหน้าที่ดังนี้
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา
 2. จัดบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา
 4. ดำเนินพิจารณาตรากฎข้อบังคับสำหรับนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา
 6. ดำเนินการประกันคุณภาพในหน่วยงาน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่