สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

ประวัติหน่วยงาน :

    สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่บริหารงานทั่วไปและงานบริการที่สนับสนุนให้คณะ สำนัก สถาบัน และโครงการต่าง ๆ ดำเนินไปตามภารกิจให้ถูกต้องสมบูรณ์รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาจากสำนักงานอธิการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานงาน และการให้บริการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ฯลฯ ของวิทยาลัยครู และมีหัวหน้าสำนักงานอธิการเป็นผู้บริหารสูงสุด ต่อมาวิทยาลัยครู ได้เปลี่ยนแปลงเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันราชภัฏสงขลา จึงกำหนดให้สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจการสถาบัน รับผิดชอบงานด้านการบริหารทั่วไป งานบริการ งานนิติการ งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ และงานอาคารสถานที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้บริหารงานจนถึงปัจจุบัน

    ปีพุทธศักราช 2547 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันราชภัฏสงขลาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจากพระราชบัญญัติดังกล่าว สำนักงานอธิการบดีได้รับการแบ่งส่วนราชการโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ให้แบ่งส่วนราชการ ดังนี้

  1. กองกลาง
  2. กองนโยบายและแผน
  3. กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่