สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

ปรัชญา :

กำหนดนโยบายชัดเจน ดีเด่นพัฒนานักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เน้นบริการด้วยจิตใจ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ :

สำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ปณิธาน :

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพระบบงานให้เป็นมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

พันธกิจ :

 1. พัฒนาการบริหารและบริการให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร
 4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาเครือข่าย
 5. สนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณ ระบบติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 3. เพื่อพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และบุคลากร
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

 1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ
  • Objective 1.1 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  • Objective 1.2 ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  • Objective 1.3 สำนักงานอธิการบดีมีผลการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
 2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
  • Objective 2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
  • Objective 2.2 ศักยภาพของศิษย์เก่ากับการพัฒนามหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่