สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1) นางปิยมาศ ศิริศุภนทท์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
2) นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง ผู้อำนวยการกองกลาง
3) นางสาวอัญชลี หนูรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
4) นางวรรณญา สาแหล๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ กองกลาง
5) นางสาวผดุงขวัญ คมขำ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ กองกลาง
6) นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตตพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง
7) นางสุมิตรา บุญเกิด ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานคลัง กองกลาง
8) อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กร กองกลาง
9) นายสิทธิศักดิ์ ตุกวุ่น ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม กองกลาง
10) นางสาวอสมาภรณ์ มณีวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน กองกลาง
11) นางสาวณาญรัตน์ ภูมิธรรมรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
12) นายเอนกคุณ มีชัย ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
13) นางปริยา ทิพย์จันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน
14) นางสาวสมจิต โชติรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานคลังข้อมูลและอัตรากำลัง กองนโยบายและแผน
15) นายจักรพงศ์ เพชรมีค่า ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานออกแบบและวางผังอาคารสถานที่ กองนโยบายและแผน
16) นางสุภาภรณ์ มณี เลขานุการ
17) นางสโรชา บริสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่