สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี (knowledge management)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี
คู่มือการจัดการความรู้
งานสื่อสารองค์กร
     งานสื่อสารองค์กร [ อ่านแล้ว ..32 ครั้ง ]
งานพัสดุ
     งานพัสดุ [ อ่านแล้ว ..41 ครั้ง ]
งานคลัง
     งานคลัง [ อ่านแล้ว ..95 ครั้ง ]
งานการเจ้าหน้าที่
     งานการเจ้าหน้าที่ [ อ่านแล้ว ..40 ครั้ง ]
งานบริหารทรัพย์สิน
งานอำนวยการ
     หน่วยธุรการและสารบรรณ [ อ่านแล้ว ..28 ครั้ง ]
งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่