สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

ยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี :

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่