สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564


แนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-06-18_039.pdf

link :

อ่านแล้ว 114 ครั้ง
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2564
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่