สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี (knowledge management)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี
ประจำปี 2563
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้
แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดี (Good Patrice)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
KM TANK
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่